Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • 947284_681277125237622_281086582_n.jpg
 • 1011739_698461483519186_1502989272_n.jpg
 • 1441442_668402286525106_805205997_n.jpg
 • 1463478_665576930140975_1818190114_n.jpg
 • 1463988_665566540142014_1709816805_n.jpg
 • 1476322_665566436808691_1696779874_n.jpg
 • 1545058_698461900185811_1624183842_n.jpg
 • 1604958_698462293519105_1023629804_n.jpg
 • 1621738_698461743519160_985470818_n.jpg
 • baner_spm.jpg
 • sl_bieg_ IMG_2642.jpg
 • sl_bieg_ IMG_2644.jpg
 • sl_bieg_ IMG_2655.jpg
 • sl_bieg_ IMG_2657.jpg
 • sl_bieg_ IMG_2723.jpg
 • sl_bieg_ IMG_3058.jpg
 • sl_bieg_ IMG_3095.jpg
 • sl_bieg_ IMG_3098.jpg
 • sl_bieg_ IMG_3113.jpg
 • sl_bieg_ IMG_3169.jpg

 

 

Statut Stowarzyszenia

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Statut

„Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic”

Rozdział I

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę

„ Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z niniejszym statutem.

3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w sołectwie Mazańcowice gm. Jasienica, może działać także w innych krajach.

§ 4

Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami oraz instytucjami.

§ 5

Nazwa i znak Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone. Logo Stowarzyszenia ustala Zarząd , a zatwierdza Walne Zebranie Członków.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.

Rozdział II

Cele i środki.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

a)    inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pogłębienie lokalnych więzi społecznych,

b)   wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz zainteresowań sportowych, kulturalnych i twórczości artystycznej, a także edukacji,

c)    ochrona tradycji, historii  i dorobku kulturalnego, a także materialnego Mazańcowic,

d)   inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,

e)   promocja i edukacja ekologii i ochrony środowiska oraz zdrowego trybu życia,

f)      aktywizacja lokalnej ludności, poprzez zwiększenie aktywności ludzi w życiu publicznym,

g)   promocja kultury, sportu, turystyki w szczególności poprzez urządzanie imprez i innego rodzaju inicjatyw,

h)    udzielanie społeczeństwu i władzom praktycznych wskazań w odpowiedzi na współczesne problemy, potrzeby i aspiracje rozwoju Mazańcowic, a także opiniowanie z punktu widzenia Mazańcowic większych przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów,

i)       upowszechnianie wiedzy o regionie,

j)       wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym,

k)    działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)      prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej,

w tym gromadzenie materiałów dotyczących historii Mazańcowic,

b)      organizację szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konkursów, przeglądów, festynów, biesiad, pikników, loterii, imprez kulturalnych, turniejów tanecznych, wystaw, plenerów, festiwali, koncertów, rajdów rowerowych, prezentacji multimedialnych,

c)      współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi,

d)      współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i środowiskami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach,

e)      występowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pożytku publicznego oraz samorządem o dotacje, subwencje, granty, darowizny i inne formy dofinansowania projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia są założyciele, a także osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych. Za zgodą opiekuna prawnego członkiem Stowarzyszenie może być osoba fizyczna o ograniczonej zdolności prawnej tj. osoba, która ukończyła 16 rok życia z ograniczeniami wynikającymi z prawa o stowarzyszeniach.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie Uchwały Zarządu. Uchwałę podejmuje Zarząd w oparciu o pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo :

a)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),

b)   uczestniczyć w przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

c)    zgłaszać wnioski, postulaty i opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d)   brać czynny udział w walnym zebraniu członków, w tym udział w przeprowadzanych głosowaniach.

§ 13

Do obowiązku członka zwyczajnego należy :

a)      przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

c)      regularne opłacanie składek członkowskich,

d)      świadczenie na rzecz Stowarzyszenia wszelakich prac społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,

e)      propagowanie działalności Stowarzyszenia, pozyskiwanie nowych członków oraz osób wspierających działalność Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje gotowość wspierania Stowarzyszenia w formie finansowej lub/i rzeczowej, a także promowanie jego celów. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd w formie uchwały.

Do obowiązków członków wspierających należy:

a)      przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

c)      członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 15

Członkowie wspierający Stowarzyszenia:

a)      nie korzystają z czynnego, ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b)      uczestniczą w Walnym Zebraniu Wszystkich Członków  wyłącznie z głosem doradczym,

c)      mają prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, zasłużona dla Stowarzyszenia i Mazańcowic.

Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, a wniosek do Zarządu może złożyć każdy członek Stowarzyszenia.

Członek honorowy posiada te same uprawnienia jak członek zwyczajny z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek. Na Walnym Zgromadzeniu może występować z głosem doradczym.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:

a)      pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)      śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego zdolności prawnej lub praw publicznych,

c)      likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)      wykluczenia, o którym decyduje Zarząd na skutek:

-działania rażąco sprzecznego z niniejszym statutem,

-nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek,

-działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 18

Organem właściwym do upomnienia, zawieszenia lub pozbawienia członkostwa, a także do rozstrzygania sporów między członkami jest Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powinien w terminie 7 dni zawiadomić członka o ukaraniu, na które służy mu odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 19

Każdy członek jest zobowiązany uiszczać składki roczne, których wysokość ustala Walne Zebranie Członków w formie uchwały.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia i struktura organizacyjna.

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd Stowarzyszenia,

c)      Komisja Rewizyjna.

§ 21

Kadencja wszystkich organów trwa cztery lata.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą odbywać się w głosowaniu tajnym na wniosek jednego z członków.

§ 22

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zwołać Zarząd w terminie 30 dni:

a)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

b)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

c)      na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 24

O terminie każdego rodzaju zebrań, członkowie powinni być zawiadomieni przez Zarząd na 7 dni przed planowanym terminem drogą elektroniczną, listem zwykłym lub telefonicznie.

Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin tego samego dnia co najmniej pół godziny później, a decyzje Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)      ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

b)      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)      uchwalanie zmian statutu,

d)      nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

e)      podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

f)        podejmowanie innych uchwał,

g)      przyjmowania sprawozdania z działalności  Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

h)      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

i)         podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do i wystąpienia z innych organizacji i związków stowarzyszeń,

j)         wybieranie władz Stowarzyszenia.

§ 26

Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd składa się z 5 do 10 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, przysługuje prawo kooptacji.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów, w szczególności:

a)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków,

d)      realizowanie wytycznych Walnego Zebrania Członków,

e)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

f)        sporządzanie i opracowywanie projektów i programów działania Stowarzyszenia,

g)      przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

h)      powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał w tym określanie ich zadań,

i)         wybór z pośród członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza,

j)         podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.

§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołuje je prezes lub upoważnieni przez niego wiceprezesi lub upoważniony sekretarz. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz i czuwają nad przestrzeganiem przez członków statutu, regulaminów i uchwał władz.

§ 28

Oświadczenia woli w sprawach finansowych i majątkowych oraz inne czynności prawne podpisuje w imieniu Stowarzyszenia prezes lub łącznie co najmniej dwóch członków Zarządu z upoważnienia prezesa.

§ 29

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego

i sekretarza. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, przysługuje prawo kooptacji członka.

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b)      przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

c)      składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,

d)      składania sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz składanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 31

Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

Na majątek Stowarzyszenia składają się m.in.

a)      składki członkowskie,

b)      darowizny i zapisy,

c)      dotacje i subwencje według zasad określonych w innych przepisach,

d)      inne dochody.

§ 32

Do składania oświadczenia woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia. W imieniu Zarządu działa prezes, a w razie jego braku inny członek Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia.

 

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Nadzwyczajne lub Zwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

§ 34

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określi likwidatora, sposób likwidacji i cel na jaki ma być przekazany majątek Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

Wszelkie nieuregulowane w Statucie zagadnienia są doraźnie rozstrzygane przez Zarząd Stowarzyszenia, który swoje decyzje przedkłada do zaakceptowania najbliższemu  Walnemu Zebraniu Członków.